Aprovat el Pla Estragègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022

El passat 9 de juliol es va aprovar el Pla Estragègic de polítiques d’igualtat de gènere del Govern de la Generalitat de Catalunya 2019-2022, en desplegament de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquest pla, que incorpora 6 eixos d’acció, determina els objectius i les mesures de caràcter transversal que s’han aplicar per garantir l’equitat de gènere en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Com a eix d’aquest Pla s’ha incorporat el II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista 2019-2022, ja que la discriminació de les dones en tots els àmbits de la vida, personal, familiar, laboral i social, és la causa de la pitjor manifestació del masclisme: la violència contra les dones i infants.

Aquest Pla suposarà un increment de recursos, tant econòmics (amb un pressupost de 72.5M€), com professionals i estructurals, i vol esdevenir una eina útil, amb el conjunt de la societat, en l’assoliment de la igualtat efectiva de dones i homes i, per tant, també en l’erradicació de tota forma de violència masclista.

Podeu consultar el Pla aquí