Protecció de dades

Política de privacitat

La política de privacitat en relació a la protecció de dades de l’Ajuntament de Sant Boi es fonamenta en el marc jurídic següent:

1.-Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.
2.-Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
3.-Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més informació, es pot consultar la web de l’Autoritat catalana de Protecció de dades).

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Domicili: Pl. Ajuntament, 08830 Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93 635 12 00

DRETS RELATIUS AL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones garantir un control efectiu sobre les seves dades. Aquests drets, que només poden ser exercits pel propi interessat o per un representant degudament acreditat per llei, són:

Dret d’accés
Permet obtenir la confirmació o no de l’existència d’un tractament de dades. En cas afirmatiu, l’interessat té dret a accedir a la relació de dades que es tracten, la seva tipologia, finalitat, procedència, cessions realitzades i previstes (si s’escau) i caducitat. Observacions: en cas de sol·licitar accés a imatges de videocàmeres, cal adjuntar una fotografia o imatge de la persona afectada i especificar: adreça de les videocàmeres, data i franja horària (fracció de mitja hora).

Dret de rectificació
Permet la correcció de dades inexactes o completar les dades incompletes.

Dret de cancel·lació/supressió(dret a l’oblit)
Permet obtenir la supressió de les dades que afecten l’interessat. Observacions: en cas d’estimació, la dada quedaria bloquejada (solament a disposició de possibles reclamacions) i s’esborraria quan es complissin els terminis legals de prescripció.

Dret de limitació
Permet emprar les dades només per a reclamacions o protecció de drets d’altri, mentre es verifica l’exactitud de les dades o la licitud del seu ús.

Dret d’oposició
Permet demanar a l’Administració que es deixi d’emprar una dada determinada per a un tractament concret. Observacions: aquest exercici de dret ha d’estar motivat de manera adient, tret que l’habilitació legal del tractament sigui exclusivament el consentiment del ciutadà.

El dret d’accés relatiu a la protecció de dades s’ha de distingir del dret d’accés dels interessats als expedients administratius que regula la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com del dret d’accés regulat a la Llei LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Atès el volum de les dades tractades, quan l’exercici de drets no concreti sobre quins tractaments es vol exercir el dret, l’Ajuntament requerirà a l’interessat per tal que ho faci. S’entendran com a desistits els exercicis no concretats en temps i forma. Es podran rebutjar de forma argumentada les peticions d’accés excessives o desproporcionades, d’acord amb el que preveu la normativa vigent.

L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat ha de respondre les peticions en exercici dels drets esmentats en el termini de 30 dies.

DELEGADA DE PROTECCIÓ DE DADES

La gestió de la privacitat és coordinada per la Delegada de Protecció de Dades i es realitza d’acord amb els principis relatius al tractament de les dades recollits al reglament que estableix que les dades seran:

a. Tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat/da (licitud, lleialtat i transparència).
b. Recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes i posteriorment no seran tractades de manera incompatible amb aquestes finalitats.
c. Adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten (minimització de dades).
d. Exactes i, si cal, actualitzades (“exactitud”).
e. Conservades de manera que permetin identificar els interessats durant un període no superior al necessari per a les finalitats del tractament de dades personals (“limitació del termini de conservació”).
f. Tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de les mesures tècniques o organitzatives adequades (“integritat i confidencialitat”).

En cas que la persona interessada consideri que els seus drets no han estat atesos adientment, pot presentar una petició documentada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat:

dpd@santboi.cat. Pl. Ajuntament, 08830 Sant Boi de Llobregat o bé, presentar una reclamació a l’autoritat de control competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214 esc A 1r 1a, 08008 Barcelona (www.apd.cat)

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments.

En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dóna aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT DE DADES

Amb l’aplicació del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, Reglament General de Protecció de Dades, el 25 de maig de 2018, desapareix l’obligació de notificar la inscripció de fitxers en el Registre de Fitxers de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, sense perjudici de l’obligació d’elaborar i mantenir actualitzat el Registre d’Activitats de Tractament.

L’Ajuntament ha realitzat el Registre d’activitats de tractament i l’ha incorporat a l’apartat corresponent juntament amb la documentació de cada activitat.

Per cada activitat de tractament ha inclòs la següent documentació:
-Fitxa de buidatge d’informació realitzada pel responsable de l’activitat.
-Fitxa d’identificació de l’activitat amb la informació que s’ha lliurat a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
-Resolució de la inscripció en el Registre de Protecció de Dades de Catalunya.

Les dades que figuren a l’apartat de contacte serviran per a tots els tractaments. En el cas dels tractaments basats en el consentiment, aquest es pot retirar en qualsevol moment. Si es dóna aquesta circumstància, l’Ajuntament deixarà de tractar les dades sobre les quals s’ha retirat aquest consentiment.

Sant Boi de Llobregat, juliol 2018