Circuit Local d’Abordatge de les Violències Masclistes

El Circuit Local d’Abordatge de les Violències Masclistes està format per professionals i agents socials del municipi que gestionen els serveis destinats a cobrir tot el ventall de necessitats de les dones que pateixen violències masclistes.

És l’eina bàsica d’abordatge integral i interdisciplinari de la violència masclista i es concreta en un protocol d’actuació a través del qual s’articula el sistema d’atenció i derivació entre els diferents agents i serveis implicats. És, sobretot, el resultat d’un treball en xarxa que permet possibilitar intervencions coordinades i eficaces davant qualsevol cas de violència masclista.