Dia Europeu de la Igualtat Salarial

Avui es commemora el Dia Europeu de la Igualtat Salarial, una jornada amb la que es pretén fer més visible la bretxa salarial entre dones i mostrar el paper fonamental dels agents socials en la reducció de la bretxa.

Què és la bretxa salarial?

És l’indicador de desigualtat entre els salaris de les dones i dels homes que es dona a conseqüència de la desigualtat retributiva. És a dir, és la retribució que les dones perceben de menys respecte als homes.

Tot i que l’equitat salarial està reconeguda per llei, encara avui dia existeix aquesta bretxa que es manifesta de manera subtil i indirecta. Sovint no es reflecteix en el salari base, sinó en els complements salarials i en retribucions diferents per a ocupacions que tenen igual valor.  

Els factors que incideixen en aquest bretxa salarial són, entre altres:

  • Rols de gènere i manca de corresponsabilitat,   que afecten a la conciliació de la vida familiar i laboral de les dones (ex.: les dones són les que més treballen a temps parcial per poder conciliar).
  • Infravaloració dels treballs tradicionalment feminitzats. 
  • Diferències retributives en els complements salarials i extrasalarials.
  • Discriminacions indirectes, sobretot pel que fa a la segregació vertical i l’anomenat “sostre de vidre”, i la segregació horitzontal i ocupacional, sent les dones les que tenen ocupacions en sectors pitjor remunerats (els sectors feminitzats són els que tenen menys complements salarials). 

La bretxa salarial té un impacte molt negatiu en les dones, dificultant la consolidació de la carrera professional, repercutint en les prestacions per jubilació i, per tant, provocant la feminització de la pobresa. 

Què cal fer per frenar la bretxa salarial?

  • Trencar amb els estereotips de gènere.
  • Valoritzar les feines de cura.
  • Millorar les condicions dels sectors més feminitzats.
  • Fer complir la Llei d’Igualtat i obligar les empreses a fer accessibles els salaris tant directes com indirectes.