Oficines d’atenció a la víctima del delicte

Les Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte del Departament de Justícia han registrat un total de 39.924 actuacions durant l’any 2018, un 26% més que l’any 2017, sent Barcelona la demarcació la que registra la xifra més elevada.

Les víctimes ateses durant el 2018 han arribat a les 12.000 i les oficines realitzen entre 3 i 4 actuacions de mitjana per a cada víctima.

 L’objectiu principal de les oficines d’atenció a la víctima és promoure els drets de les víctimes, fer de pont amb les instàncies judicials que intervenen en el procés i prestar una atenció integral gratuïta que eviti la revictimització, minimitzi les seqüeles i potenciï la recuperació psicosocial.

A més de les cinc oficines d’atenció a la víctima (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre), també existeix  un Servei d’Atenció Telemàtica a la Víctima del Delicte, servei també gratuït i especialitzat, que l’any 2018 va rebre 3.776 consultes i en el primer trimestre d’aquest 2019 ja porten 2.000 consultes fetes.